İncil’de geçen Paraklit veya Faraklit nedir?

İncil’de geçen Paraklit veya Faraklit nedir?

İncil’de geçen Paraklit veya Faraklit (Latince: Paracletus ← Yunanca: παρακλητος Parakletos) nedir?

(Yuhanna 14, 16) Kutsal Ruh için, beraberinde gelen, anlamında kullanılan bir sıfattır. İsa Mesih’in, kendisi Cennet’e döndükten sonra vaat ettiği Yardımcı’ya ne demeli? Yuhanna 14,15 ve 16. ayetlere baktığımız zaman İsa Mesih’in burada bir yardımcıdan bahsettiğini görüyoruz. Komple bölümleri ele aldığımız zaman burada Mesih’in bir insandan değil, Kutsal Ruh’tan bahsettiği açıkça bellidir. Hem İsa Mesih’in önceki açıklamalarından hemde devam eden açıklamalarında ayrıca Tevrat ve Zebur’da Kutsal Ruh’u net olarak tanıyor ve biliyoruz. Hrisityan’lar arasında bu konuda hiçbir zaman bir tartışma yada gizlilik yoktur.

Ancak Hristiyan’lar dışında diğer inançlara mensup bazı insanlar, İncil’in bu kısmına bakarak farklı görüşlerde bulunmuştur.

Soru Grekçe parakletos (παρακλητος ) ya da periklutos (περικλυτος) arasındaki farka dayalıdır.

İsa Mesih, arkadaşlarıyla Aramice konuştuğu halde, İncil’in büyük bir kısmı Grekçe (Koine) halk dilinde yazılmıştır. Akdeniz bölgesinde Grekçe uluslararası bir dildi ve çok önemliydi.

Bir gün İsa Mesih, havarilerine gelecekten söz ediyordu. Onların arasından ayrılacağını açıklıyordu. 33 yıl kadar yaşamıştı. Hala genç bir adam olduğu halde yeryüzündeki vakti hızla geçiyordu. Arkadaşları tabiatıyla korkuya kapıldılar ve şaşırdılar. Yapacak bu kadar çok iş olduğu halde onları neden bu kadar erken terk edecekti? Onları Romalı yöneticilerden kurtarmayacak mıydı? Nereye gidiyordu? O’nun önderliği olmadan nasıl devam edebilirlerdi?

İsa Mesih onları bu sözlerle teselli etti:

Ben de Baba’ya yalvaracağım, ve o size başka bir Tesellici, hakikat Ruhunu, verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun; onu dünya kabul edemez, çünkü onu görmez, ve bilmez; siz onu bilirsiniz, çünkü yanınızda duruyor, ve içinizde olacaktır.” (İncil Yuhanna 14:16-17)

İsa Mesih başka bir parakletos ( κλητος), yani yardımcı, teselli edici, destekçi vaat etmişti. Parakletos, tıpkı iyi bir dost, ana baba, akıl hocası gibi onlara doğru öğüt, güçlü teşvik ve mükemmel esenlik verecekti. Devamında ise bu yardımcının tanımını yapıyordu.
“İman etmeyen insanlar O’nu göremez ve tanımazdı. Ama havariler ve Hristiyan’lar iman ettiği için O’nu biliriz. Devamında da “çünkü yanınızda duruyor “diyerek kendini kast ediyordu. Çünkü Kutsal Ruh Tanrı’dan geldiğine göre Tanrı’da var olan birşeydi. İsa Mesih’in içinde idi ve bizimde içimizde olacaktı. Bir insandan bahsetmediği gayet açık.”

İsa’dan sonra yüzlerce yıl geçti. Milyonlarca insan İncil’i okudular ve İsa Mesih’in bir ruh yerine Ahmed (övülen) adlı bir insanın gelişini vaat ettiğini öne sürdüler.
Onlara göre, İncil “O size başka bir Ahmed verecek” diyor ve İncil’in güya aslı, övülen anlamına gelen periklutos ( ε ικλυτος) sözcüğünü içeriyordu.

Bu iddia sorunludur. Birincisi, İncil’in eski ya da yeni hiçbir nüshasında Ahmed sözcüğü (periklutos, ε ικλυτος) geçmemektedir.
Hiçbir yerde böyle bir ayet yoktur.

İncil’in en eski nüshalarından birine Papirus 66 adı verilir. Bunu diğer İncil nüshalarıyla karşılaştırdığımızda hiçbir fark görmüyoruz.

Hepsi Yardımcı (parakletos, κλητος) diyor. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur.


İkinci olarak, İsa Mesih Yardımcı’yı bir insan olarak değil, bir ruh olarak tanımlıyor. Yardımcı, İsa Mesih’in günahkârları kurtarma ve teselli etme faaliyetini devam ettirecektir. Ayrıca İsa Mesih açıkça “Dünya tarafından görülmeyecek ve tanınmayacak”, diyor ama Mesih’in takipçileri tarafından (görülmese de) tanınacaktır. Sonsuza dek Mesih’in takipçileriyle birliktedir ve onları tüm gerçeğe yöneltmektedir.

Allah’ın özünden gelen Yardımcı, ne bir melektir ne de insan.
Devam eden metinlerde, İncil Yardımcı’ya Kutsal Ruh der. Ayrıca, İncil’deki yirmi üç farklı ayet O’nu “Mesih’in Ruhu” olarak niteler.

Dil olayına ve metnin devamına, öncesine bakarsak İsa Mesih’in burada Kutsal Ruh’tan bahsettiği açıktır.